Användarvillkor

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

store.se.virbac.com

Senast uppdaterad den 1 september 2020

Inledning

store.se.virbac.com (”webbplatsen”), som ägs och drivs av VIRBAC Danmark A/S, CVR-nummer 16313637 (”VIRBAC”), presenterar VIRBAC:s produkter och erbjuder användaren av webbplatsen (”användaren”) att köpa dem. Webbplatsen presenterar också allmän information som tillhör VIRBAC, deras produkter och tjänster.

Användaren av webbplatsen kräver tidigare godkännande och efterlevnad av webbplatsens allmänna användarvillkor. Genom åtkomst och fortsatt användning av webbplatsen godkänner användaren dessa allmänna användarvillkor.

Användaren godkänner också att åtkomst till och användning av webbplatsen sker på eget ansvar och risk och VIRBAC kan inte ställas till ansvar för vare sig användandet eller innehållet på webbplatsen.

Läs de allmänna användarvillkoren noggrant och skriv ut dem och spara en kopia.

 1. Syfte och löptid

Syftet med dessa användarvillkor är att definiera villkoren för användarens åtkomst till och användning av webbplatsen. 

 De gällande användarvillkoren styr hela förhållandet mellan VIRBAC och användaren rörande användandet av webbplatsen.

 Användarvillkoren ska läsas och godkännas utan förbehåll innan användaren kan få åtkomst till webbplatsen och gäller efter användarens godkännande för hela varaktigheten av användarens användning av webbplatsen. 

 1. Åtkomst och tillgänglighet

Åtkomst till och användning av webbplatsen kräver följande:

 • En lämplig internetförbindelse via bredband;

 • Användning av en lämplig åtkomstterminal (dator eller annat).

Användaren ansvarar för att betala de kostnader för nätverksförbindelse och utrustning som är förknippade med åtkomst till internet/nätverk och användning av webbplatsen.

Användaren rekommenderas ha nödvändiga färdigheter och medel för att få åtkomst till och kunna använda webbplatsen.

Användarens verktyg som ger åtkomst till webbplatsen, bland annat säkerheten, är uteslutande användarens ansvar på samma sätt som kostnaderna för användningen. 

VIRBAC förbinder sig att göra sitt bästa för att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig för användaren dygnet runt, alla dagar i veckan. VIRBAC frånsäger sig emellertid allt ansvar när webbplatsen av ett eller annat skäl inte är tillgänglig (i synnerhet i samband med underhållsperioder). 

VIRBAC kan under inga omständigheter hållas ansvariga för tillförlitligheten i dataöverföringen, åtkomsttider eller begränsningar i åtkomsten till internet nätverket eller de nät som är kopplade till internet. 

Användaren förklarar att hen accepterar sådana risker och begränsningar av internet.

Användaren informeras också om att VIRBAC när som helst och utan föregående varning kan besluta sig för att ändra de funktioner som webbplatsen erbjuder och att upphöra med att tillhandahålla webbplatsen. 

 1. Konto

Åtkomst till ett visst innehåll eller delar av webbplatsen kan innebära att användaren måste upprätta ett konto och registrera sig som användare.

Vid sådant upprättande anger användaren sin mejladress och ett lösenord som hen själv väljer.

Alla användare ansvarar för förvaring och användning av sitt lösenord. I händelse av förlust eller överlämnande av lösenordet till icke-behörig tredje part måste användaren omgående informera VIRBAC. 

I händelse av bristande efterlevnad av ovan nämnda skyldigheter eller andra bestämmelser i användarvillkoren kan åtkomsten till webbplatsen, direkt, tillfälligt eller definitivt, tills vidare eller permanent stängas genom avaktivering eller indragning av användarens konto

Användaren kan när som helst begära att kontot stängs utan att behöva motivera detta 

En bekräftelse av sådan nedstängning skickas till användaren via mejl.

Efter nedstängning av användarkontot kommer VIRBAC att radera användarens data i enlighet med vår personuppgiftspolicy [infoga länk]

 1. Användning av tjänsten 

Användaren har på personlig, icke-exklusiv och icke-överförbar bas rätt till åtkomst till och användning av webbplatsen.

Denna nyttjanderätt ger användaren möjlighet att använda webbplatsen till sina egna behov.

Användaren får inte använda webbplatsen till något ändamål som är olagligt eller på annat sätt strider mot dessa användarvillkor.

Användaren förbinder sig att inte på något som helst sätt hindra korrekt funktion hos webbplatsen, i synnerhet inte blockera eller ändra den normala dataströmmen, inte tillskansa sig åtkomst till, störa eller ändra informationssystemet till webbapplikationen eller alla dess data.

Användaren godkänner särskilt att inte göra följande:

 • störa eller avbryta åtkomsten till eller administrationen av webbplatsen, servrar eller nätverk som hänger samman med webbplatsen eller åsidosätta krav, rutiner, regler eller föreskrifter avseende de nätverk som är kopplade till webbplatsen;
 • försöka att skada användare, värd eller nätverk, vilket ska anses omfatta – utan att vara begränsat till – att avsiktligt eller genom försummelse utsätta webbplatsen för ett virus, skapa överbelastning eller överbelasta servern;
 • försöka få åtkomst till data som inte är avsedda för användaren eller besöka en server eller ett konto som användaren inte har behörig åtkomst till;
 • stjäla en annan persons identitet;
 • försöka att sondera, undersöka eller testa ett systems eller nätverks sårbarhet eller åsidosätta säkerhets- eller godkännandeåtgärderna utan att ha behörighet att göra detta;
 • utföra aktiviteter eller uppmana en tredje part att utföra olagliga aktiviteter eller andra aktiviteter som kan skada rättigheter som tillhör VIRBAC, dess dotterbolag, återförsäljare, partners, investerare, kunder eller andra användare;
 • på något som helst sätt överföra eller överlåta information eller programvara som härrör från webbplatsen. 

VIRBAC kan inte hållas ansvariga om användaren missbrukar webbplatsen. Användaren ansvarar själv för skador som är resultatet av felaktig användning av webbplatsen.

VIRBAC kommer att göra rimliga insatser för att inkludera riktiga och aktuella uppgifter på webbplatsen. 

Med tanke på den snabba utvecklingen av VIRBAC-aktiviteter och -produkter ger VIRBAC dock inga garantier eller utfästelser med avseende på korrektheten. Användaren samtycker till att all åtkomst till och användning av webbplatsen och dess innehåll sker på egen risk. 

Rent generellt är de dokument, uppgifter, data eller element som presenteras på webbplatsen endast vägledande utan någon garanti av något slag.  

I synnerhet om VIRBAC skulle ge information eller råd om näring, djurhälsa eller användning av VIRBAC-produkter är dessa endast vägledande. För alla frågor, mer information eller rådgivning om produkter ombeds användaren att kontakta sin veterinär eller VIRBAC direkt.

VIRBAC förbehåller sig möjligheten att ändra och/eller radera innehållet på webbplatsen när som helst och utan föregående varning.

 1. Användarens övriga skyldigheter/ansvar

Användaren förbinder sig att betala ersättning till VIRBAC i händelse av anspråk, juridiska åtgärder, rättsliga förfaranden eller domslut på grund av användarens bristande efterlevnad av användarvillkoren eller missbruk av webbplatsen.

Användaren förbinder sig att följa användarvillkoren under den tid då webbplatsen används och, där det är relevant, utöver denna tidpunkt. 

Användaren ska på eget ansvar lämna de uppgifter som krävs som en del av webbplatsen och som krävs för att få åtkomst till/använda vissa delar av webbplatsen.

Rent generellt ansvarar användaren själv för kvaliteten, lagligheten, relevansen och uppdateringen av data, försäkranden och innehåll på webbplatsen som användaren överför och använder enligt ramverket för webbplatsen. 

 1. Immateriella rättigheter

Webbplatsen samt allt innehåll, i synnerhet datorprogram och innehåll, inklusive data, text, bilder, ljud, grafik, filer tillhör exklusivt VIRBAC eller den tredje part som har beviljat de immateriella rättigheterna. All återgivning, helt eller delvis, av webbplatsen eller något av innehållet är förbjuden utan uttrycklig tillåtelse från VIRBAC och kan utgöra ev överträdelse av bl.a. upphovsrätt med mera

Databaserna är skyddade enligt lag. All kvalitativ eller kvantitativ väsentlig extrahering eller återanvändning av innehållet i dessa databaser kan ge rättslig påföljd.

Varumärkena som visas på webbplatsen är registrerade av VIRBAC eller någon tredje part. All återgivning, avbildning eller användning, helt eller delvis, av dessa varumärken utan uttrycklig tillåtelse är strikt förbjuden. Därutöver tillhör övriga specifika kännetecken, i synnerhet firmanamn, handelsnamn, skyltar, domännamn samt copyrightskyddat arbetsmaterial som är återgivna på webbplatsen VIRBAC eller någon tredje part och all användning eller återgivning kräver VIRBAC:s uttryckliga medgivande. I sådant fall får användaren ta sitt ansvar och VIRBAC förbehåller sig rätten att inleda rättsliga åtgärder för att skydda sina rättigheter.

 1. Hypertext-länkar/data från tredjepartsservrar eller -källor

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbsidor eller andra internetkällor/nätverk samt data/information från tredjepartsservrar.

VIRBAC har inte verifierat sådana tredjepartsservrar, webbsidor och externa källor/nätverk och kan under inga omständigheter hållas ansvariga för sådana tredjepartsservrar, webbsidor, externa källor eller nätverk som ställs till förfogande och VIRBAC kan under inga omständigheter hållas ansvariga för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annan information eller data som är tillgängliga på eller från sådana tredjepartsservrar, externa källor eller webbsidor.

Därutöver kan VIRBAC inte hållas ansvariga för skador eller påvisade eller hävdade förluster som en följd av eller i samband med användning eller det faktum att ha litat på innehåll/data/resultat som är tillgängliga på sådana tredjepartsservrar, externa källor eller webbsidor.

Alla upprättade länkar till webbplatsen och rent generellt all användning av ett element som utgör en del av ovan nämnda webbplats kräver uttryckligt föregående medgivande från VIRBAC och kan återkallas när som helst efter eget gottfinnande. VIRBAC förbehåller sig rätten till att (i) kräva borttagning av alla länkar till webbplatsen som inte (längre) är godkända och (ii) kräva ersättning för den skada som uppstår som resultat därav.

 1. Ändringar

VIRBAC förbehåller sig rätten att när som helst ändra, komplettera och/eller radera och mer allmänt att uppdatera hela eller delar av dessa användarvillkor. VIRBAC informerar användaren om sådan ändring på webbplatsens startsida minst 14 dagar innan sådana relevanta ändringar träder i kraft.

Om användaren fortsätter att använda webbplatsen efter det att sådana relevanta ändringar har trätt i kraft accepterar användaren därför oåterkalleligt de uppdaterade användarvillkoren  

Under alla omständigheter ombeds användaren att konsultera användarvillkoren regelbundet.

 1. Jurisdiktion och gällande lagstiftning

I händelse av oenighet om användningen av webbplatsen och användarvillkoren informeras användaren om sin rätt att använda ett gängse medlingsförfarande eller annan alternativ konfliktlösning. Användaren kan ansöka hos virbac@virbac.se. 

VIRBAC informerar också användaren om förekomsten av en onlineplattform för tvistlösning som användaren kan använda: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alla tvister som rör användningen av webbplatsen lyder under dansk lag och danska domstolars domsrätt. 

Juridiskt meddelande

Denna webbplats ägs och publiceras av:

VIRBAC DANMARK A/S, Filial Sverige 
VAT Nr. DK16313637
Huvudkontoret finns på adressen VIRBAC DANMARK, Profilvej 1, DK 6000 Kolding
Tlf. : +45 75 52 12 44.

Hosting

BigCommerce / USA

BigCommerce, Inc.
11305 Four Points Drive
Building II, Third Floor
Austin, TX 78726
Phone: : 1-888-248-9325

Läs även:

Vanliga frågor